(autor: r.pr. Piotr Olewniczak)

Wpływ na gospodarkę krajową pandemii Covid-19/SARS-CoV-2

Nie pozostawia żadnych wątpliwości fakt, iż pandemia Covid-19 ma już bezprecedensowy wpływ na globalną gospodarkę. W Polsce koronawirus miał najwcześniej wpływ na branżę turystyczną, eventową, transportową oraz gastronomiczną. Zamknięcie galerii handlowych spowalnia cały sektor sprzedaży detalicznej. Wielu przedsiębiorców obawia się kryzysu gospodarczego, choć wszystko będzie zależało od czasu trwania pandemii. Trzeba jednak prawdopodobnie przygotować się nawet na krótkoterminową recesję, której skutki społeczne będą ogromne. Dziesiątki tysięcy osób przez pandemię Covid-19 zagrożone są zmniejszeniem swoich dochodów, czy wręcz utratą swoich źródeł utrzymania. Dotyczy to m.in. konsumentów, wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe, a także osób po zakończonym postępowaniu upadłościowym konsumenckim, którzy wykonują ustalony przez sąd plan spłaty wierzycieli. Jak pisaliśmy w jednym z ostatnich artykułów od wprowadzenia instytucji upadłości konsumenckiej doszło do ogłoszenia w tym trybie blisko 30 tys. upadłości, po zakończeniu których w większości sąd ustalił plan spłaty wierzycieli.

Sankcja za brak wykonania ustalonego planu spłaty wierzycieli

W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli. Uchylenie planu spłaty skutkuje brakiem umorzenia zobowiązań upadłego, co oznacza, iż cały postępowania mija się z jego przeznaczeniem.

Co można zrobić w sytuacji braku możliwości wykonywania planu spłaty?

O ile osoby, wobec których jeszcze jest prowadzone postępowanie upadłościowe mogą liczyć, że sąd uwzględni przy rozpoznawaniu wniosku o ustalenie planu spłaty/umorzenie zobowiązań sytuację w której się znajdują i ich możliwości zarobkowe, o tyle osoby z już ustalonym planem spłaty nie mogą liczyć na uwzględnienie ich aktualnej sytuacji. Osoby te związane są orzeczonym planem spłaty. Jeśli dana osoba nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, chociażby z uwagi na skutki pandemii koronawirusa, nie powinna bezczynnie czekać na poprawę swojej sytuacji, gdyż może to być zgubne w skutkach, co zostało wskazane wyżej. W sytuacji zmniejszenia zarobków niepozwalających na wykonywanie planu spłaty wierzycieli konieczne jest przedsięwzięcie przez taką osobę odpowiednich kroków prawnych, tj. złożenie odpowiedniego wniosku do sądu upadłościowego o zmianę planu spłaty bądź uchylenia planu spłaty i umorzenie zobowiązań.

Przesłanki dopuszczalności zmiany planu spłaty wierzycieli

Dłużnik może wnioskować o zmianę treści planu spłaty na korzystniejszą dla siebie, gdy nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków nałożonych na niego postanowieniem o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Może to wynikać z wielu przyczyn, do których m.in. należy zaliczyć: utratę pracy, utraty części dochodów, pogorszenie stanu zdrowia upadłego lub osób pozostających na jego utrzymaniu połączone ze zwiększonymi kosztami utrzymania.

Możliwe modyfikacje planu spłaty wierzycieli

W sytuacji braku możliwości wywiązywania się z planu spłaty wierzycieli sąd może:

  1. zmniejszyć zakres zobowiązań, które powinny być wykonane,
  2. wydłużyć okres spłaty ze zmniejszeniem wysokości rat na dalszy okres nieprzekraczający 18 miesięcy,
  3. wprowadzić okres wolny od obowiązku dokonywania płatności.

Trwała utrata możliwości dokonywania jakichkolwiek spłat powinna z kolei prowadzić do uchylenia planu spłaty połączonego z całkowitym oddłużeniem. Warunkiem całkowitego oddłużenia, poza trwałym brakiem możliwością wywiązywania się z obowiązków określonych w planie spłaty, jest powstanie tej okoliczności w sposób niezależny od danej osoby, do której można zaliczyć skutki pandemii koronawirusa.

Jeśli Twoje postępowanie upadłościowe zbliża się ku końcowi i nie wiesz jaki wniosek masz sporządzić lub masz już ustalony plan spłaty wierzycieli, którego nie będziesz mógł dłużej obsługiwać, napisz do nas - znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie!

U nas
TWOJE PROBLEMY
zawsze będą w
CENTRUM UWAGI